Tuesday, 29 September 2015

തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയം (ഏ.ഡി.849) Text

        തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയം (ഏ.ഡി.849)
                                                =======================
എട് 1  അകവശം
         (പുറവശം എഴുത്തില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക)
         1.കൊത്താണൂ ഇരവിക്കുത്തന്‍ പലനൂറായിരത്താണ്ടും മറുകുതലൈ   
            2.  ച്ചിറന്തടിപ്പടുത്താളാ നിന്റയാണ്ടുല്‍ചെല്ലാനിന്റ യാ
           3. ണ്ടിന്തു[.] ഇവ്വാണ്ട് വേണാട് വാഴ്കിന്റ അയ്യനടിതിരുവടിയും 
4. മതികാരരും പിരകിരുതിയും [മനിക്കിരാമമും മൈഞ്ചു വണ്ണവും പുന്നൈത്ത
5. ലൈപ്പതിയും മുല്വൈത്തുക് കുരക്കെനികൊല്ലത്ത് എശോടാ* തപിരായി ചെ
6.  യ്വിത്ത തരു*സാപ്പള്ളിക്കു ഐയ്യനടികതിരുവടി കുടുത്ത വിടുപെറാവതൂ [ ]നാ  
7. ലുകുടിഈഴവരുംമക്കുടിക്കെറും മിഴക്കൈയ്യരും മിവകള്‍പന്നിരുവ    
8. രുമൊരു വണനാരക്കുടിയും മിവ്വനൈവര്‍ക്കുന്ത ലൈക്കാണവും മെണിക്കാണമും     
9.നൈ മേയ്പ്പാന്‍ കൊള്ള്മിരൈയുനജ് ചാന്റാന്‍ മാട്ടുമെനിപ്പൊന്നും പൊലിപ്പൊന്നു   
10. മ്   മിരവ് ചൊരുഗ് കുടനാഴിയും മിവ്വ നൈത്തുംഗ് കൊള്ളപ്പെരാര്‍[ ] വാരക്കോ
11.  ... കപ്പാനും പൈന്ചക്കണ്ടിയുംമുന്നം പെറ്റുടയന നാനും വിടു   
12.  പേറാക അട്ടിക്കുടുത്ത [ ]നിന്നാലുകുടി ഈഴവരും മോരുകുടി വണണാരു [മ} ......................................................(2)
മലയാള പരിഭാഷ
സ്വസ്തി ശ്രീ സ്ഥാണുരവിവര്‍മ്മപ്പെരുമാള്‍ മാറ്റാന്മാരെ വെന്നു കീഴൊതുക്കി പലനൂറായിരത്താണ്ടും വാഴാനുള്ളതില്‍ അന്ചാമാണ്ട് ഈയാണ്ട്‌ വേണാട് വാഴുന്ന അയ്യനടികള്‍ തിരുവടിയും അധികാരരും പ്രകൃതിയും മണിഗ്രാമവും അഞ്ചു വണ്ണവും മേനിപ്പോന്നും പുന്നത്തലപ്പതിയും കൂടിയിരുന്നു കുരക്കേണി കൊല്ലത്ത് എശോദാതാ പിരായി പണിയിച്ച തരിസാപ്പള്ളിക്ക് അയ്യനടികള്‍ തിരുവടി കൊടുത്ത ദാനം .നാലുകുടി ഈഴവരും ആ കുടികളില്‍ എട്ടു ഈഴക്കയ്യരും കൂടി പന്ത്രണ്ടു പേരും ഒരു വണനാര്‍ക്കുടിയും. ഇവരാരോടും തളക്കാണവും ഏണിക്കാണവും വീട് മേയാനുള്ള പിരിവും ചാന്നാന്‍ മെട്ടു മേനിപ്പോന്നും പൊലിപ്പൊന്നും  ഇരവുചോറും കുടനാഴിയും ഈ യാതൊന്നും കൊള്ളാന്‍ പാടില്ല .മുന്‍പേ നേടിയ വാരക്കോലും പന്ച്ചക്കണ്ടിയും ഞാനും (വീണ്ടും) വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .  
                                                                      ഏട് 2  പുറം 1
13. ഇരണ്ടുകുടി എരുവിയരും ഒരുകുടി തച്ചരുമാളടയ  പൂമിക്ക്കാരാ
14.ഴര്‍ നാലുകുടി വെള്ളാളരും ഇവ്വനവരു(ന്) തേവര്‍ക്കു നടുവന
15. ട്ടൂ ഇടുവന ഇട്ടു പള്ളിക്കു എണ്ണക്കും മറ്റും ‍വേ
16.ണ്ടുഞകടന്കുറവ് വരാതൈ ചെയ്യക്കടവരാക ചമച്ചു ഇ
17. ന്നകരം കണ്ടു നീരെറ്റമരുവാന്‍ സപീരീശോ ചെയ്വിച്ച തരി
18.സാ*പ്പള്ളിക്ക് കുടുത്ത പൂമി*യാവിത് {.}കൊയിലതികാരികള്‍ വിയരാകന്‍
19.തെവര്‍ ഉടപ[ട ഇ]രുന്തരുളിപ് പിടി നടത്തി നീര്ത്തുള്ളിയോടു കു
20. ട അ[യ്യനടികള്‍] തിരുവടിയും ഇളന്കൂര് വാഴിന്റ രാമ* തിരു
21.വടിയും [അതി]കാരരും പ്രകൃതി*യും അറുനൂറ്റവരും  പുന്നൈത്തലൈ
22.പതിയും പു[ലൈ]ക്കുടിപ്പതിയും ഉള്‍പ്പട വച്ച് [. ]ഇപ്പൂമിക്കെ
23.ല്ലൈ കിഴക്ക് വയല്ക്കാടെയെല്ലൈ യാകുവുനഗ് കൊയിലുമുട്പടത് തെ
24.ന്‍കിഴക്കു ചിറവാതുക്കല്‍ മതിലൈയെല്ലൈയാകവും പടിഞ്ഞ്ഞ്ഞായി
25.റു കടലൈയെല്ലൈയാകവും വടക്കുത് തോരനത്തോട്ടമെയെല്ലൈയാ
മലയാള പരിഭാഷ
---------------------------------
ഈ നാല് കുടി ഈഴവരും ഒരു കുടി വണ്ണാരും രണ്ടു കുടി എരുവിയരും ഒരു കുടി തച്ചരും ആളടിമകളടക്കം ഭൂമിക്കു കാരാളരായ നാല് കുടി വെള്ളാളരും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി തേവര്‍ക്ക്  നടെണ്ടത് നട്ടും  കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തും പള്ളിയ്ക്ക് എണ്ണക്കും മറ്റും വേണ്ടുന്ന ചുമതല  വീഴ്ച വരാതെ ചെയ്യാന്‍ കടപ്പെട്ടവരായി ഏര്പ്പാടാക്കി ഈ നഗരം ഉണ്ടാക്കി ഉദകപൂര്‍വ്വം ദാനമെറ്റമരുവാന്‍ സ്പീരീശോ പണിയിച്ച പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത ഭൂമിയാണിത് .കൊയിലധികാരികള്‍ വിയരാകന്‍ തേവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ പിടി നടത്തി അയ്യനടികല്തിരുവടിയും ഇളങ്കൂര് വാഴുന്ന രാമതിരുവടിയും അതികാരരും പ്രകൃതിയും അരുനൂറ്റവരും പുന്നത്തലപ്പതിയും പൂളകൂടിപ്പതിയും ഉള്‍പ്പടെ  ഉദകപൂര്‍വ്വം വെച്ചു .
ഈ ഭൂമിക്കു അതിര് :കിഴക്ക് വയല്ക്കാട്,തെക്കുകിഴക്ക്‌ കോവിലകമുല്‍പ്പടെ................................................3
ഏട് 2  പുറം 2
26. കവും വടക്കിഴപ്പു ന്നൈത്തലൈ അന്ടിലന്‍ തൊട്ടമെയെല്ലയാകാവു
27.[.]ഇന്നാന്കെ [ല് ]ലൈക്കും അകപ്പട്ട ഭൂ*മി പിടിനടത്തി ഉലകം ചന്തിരാ
28.തിത്തിയരുംഒള്ള നാളെല്ലാന്ചെപ്പു പത്തിര ന്ചെയ്തു കുടുത്തെന്‍  അയ്യന
29.ടികള്‍ തിരുവടിയും ഇരാമതിരുവടിയും കൊയിലതികാരികളും പട വൈ
30. ത്തരുളി [.]ഇപ്[പുമി]യില്‍ക്കൂടി കലൈയും എപ്പിഴൈചൊല്ലിയും പല്ലിയാരൈയ്[.]?
31.പിഴൈയുമഴി[വും  തലൈ]വിലൈയും പള്ളിയാരെ കൊല്ലപ്പെറുവാന്‍[.]
32.നന്തമാരെ [പ്പേര്‍]പ്പട്ടാരും എപ്പിഴൈ ചൊല്ലിയും പൂമി ത്തലൈയും
 33.കുടികള്‍ പാ[ടുഞ്ചെ[ല്ലപ്പെറാര്‍[.] അറുനൂറ്റവരും അഞ്ചു വണ്ണവും മണി 
 34. ക്കിരാമമും ഇരക്ഷി*ക്കക്കടവര്‍ പല്ലിയൈയും പോമിയൈയും[.] ഉലകു
35.ചന്തിരാതിത്തിയരും ഒള്ള നാലെല്ലാജ്  ചെപ്പുപത്തിരത്തില്‍
36.പ്പട്ട വണ്ണഞ്ചെയ്തുകൊള്ളക്കടക്കവര്‍ അന്ചുവണ്ണമുംമണിക്കിര
37.രമമും [.]ഇവകള്‍ക്ക് കൊയിലതികാരികള്‍ വിയരാക തെവരുള്‍പട ഇ
38.രുന്തരുളി അയ്‌ [യ]നടികള്‍ തിരുവടിയും ഇരാമതിരുവടിയും  ഉത്പട ഇ
39. രുന്തരുളി..........ഇവകള്‍ക്ക് കുടുത്ത
പരിഭാഷ
......... ചിറ വാതുക്കല്‍ മതില്  . പടിഞ്ഞാറുകടല്‍ .വടക്ക് തോരണത്തോട്ടം വടക്ക് കിഴക്ക് പുന്നത്തല അണ്ടിലന്‍ തോട്ടം. അയ്യനടികള്‍ തിരുവടിയും രാമതിരുവടിയും കൊയിലധികാരികളും  കൂടിയിരുന്നു ഈ നാലതിര്ത്തിക്കകത്തുള്ള ഭൂമി പിടി നടത്തി ഉലകും
ചന്ദ്രാദിത്യരും   ഉള്ള നാള്‍ വരെ ചെപ്പേടില്‍ എഴുതിക്കൊടുത്തരുളി. ഈ ഭൂമിയില്‍ ഈ കുടികള്‍  എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ പള്ളിയാര്‍ തന്നെ [തീര്‍പ്പാക്കണം].പിഴയും  അഴിവും തലവിലയും മുലവിലയും പള്ളിക്കാര്‍ക്ക് തന്നെ വാങ്ങാം. നമ്മുടെ ആള്‍ക്കാര്‍ ആരും തന്നെ എതു പിഴയുടെ  പേരിലും ഭൂമിയിലോ കുടികളൂടെ അടുത്തോ പാടു ചെല്ലരുത് .അഞ്ചു വണ്ണവും മണിക്കിരാമമും ഉലകും ചന്ദ്രാതിത്യരും ഉള്ള നാളെല്ലാം ചെപ്പേടില്‍ പെട്ട പടി  ചെയ്യാന്‍ കടപ്പെട്ടവരാണ്.
കൊയിലധികാരികള്‍ വിയരാഗദേവര്‍  ഉള്‍പ്പടെ ,അയ്യനടികള്‍ തിരുവടിയും രാമതിരുവടിയും ഉള്‍പ്പടെ ഇരുന്നരുളി ഇവര്‍ക്ക് കൊടുത്ത
ഏട് 3  പുറം 1

40.[വി]ടുപെറാവിതു[.] അറുപതിലൊ[ന്ടൂല്കുങ്കല്‍ വരത്തില്]ല്കില്ലൈയാകവും  അഴിവ്
41.ല്കി ല്ലൈ യാകവും[.] ഇവകള്‍ കൊല്ലും അടിമൈക്ക് ആള്കാച് കൊള്ളപ്പെറാരാ 
42.കവും [.]വായിനം വരുമതില്‍ വരത്തിലും  പൊക്കിലും എട്ടു കാച് കൊള്ള
43.രാകവും [.]വെടിയിലും പടകിലും പൊക്കിലും നാല് കാച് കൊള്ള
44..ക്കടവരാകവും [.]ഉലക പടുന്ച്ചരക്ക് ഇവകല്ളൈക്കുട വച്ച് ഉലക് വിടപ്പതാകവു
45.[.]ചരക്കൂമിലൈയിടുമിടത്തും  മറ്റുമെ സ്വാ*മികാരിയം  എക്കാരിയമും ഇ
46.വകലൈക് കുട്ടിയെ ചെയ്വതാകവും [.]അനറ്നറു .പടമുല്കു അഞ്ചു വണ്ണവും
47 മണിക്കിരാമമും ഇളക്കിച്ചു വൈപ്പതാകവും [.] നാലുവാതിലകത്തു
48.വില്കും പൂമിയാക കാരാനമൈക് കൊടുക്കുമെടത്തുഗ് കൊപ്പതവാരന്ഗ്
49.കൊയില്‍ കൊണ്ട് പതിപ്പതവാരം അഞ്ചുവണ്ണം മനിക്കിരാമമു
50.ന്കൊല്വതാക [.] ഇവകള്‍ക്ക്  മാങ്കല്യ*ത്തുക്ക് ആനൈമേല്‍ മണ്ണുനീര്‍  മുത 
51.ലാക എഴുപത്തിരണ്ട് വിടപെറും വച്ചുക് കുടുത്താര്‍ കൊയിലതി
52.കാരികള്‍  വിയരാകതെവര്‍ ഉള്‍പ്പട ഇരുന്തരുളി അയ്യനടി
53.കള്‍ തിരുവടിയും രാമ*തിരുവടിയും പ്രകൃതി*യും അതി
54.കാരരും അറുനൂറ്റവരും പുന്നത്തലൈപ്പതിയും  പൂളൈക്കുടിപ്പ
55.തിയും ഉള്‍പ്പട വൈത്തും ഉലകും ചന്തിരാതിത്തിയരും ഒള്ള നാളെല്ലാ
56.ഇവ്വട്ടി പ്പെറെല്ലാ ഞ്ചെപ്പുപ്പത്തിരത്തില്‍ പട്ടവണണജ് ചെയ്തു
 57.കൊള്ളപ്പെറുവര്‍ അന്ച്ചുവണണവും മനിക്കിരാമമും [.]ഇവകള്‍ക്ക്
58.അന്നിയായ മൊണ്ടായാല്‍ ഉല്കൂ തുലാക്കൂലി തടുത്തുന്തുങ്ങള്‍ അന്ന്ജായത്തിര്‍ 
59.ത്തുകൊല്ലക്കടവര്‍ [.]തങ്കള്‍  ചെയ്യുമ്പിഴൈയുണ്ടാകിറ്റന്‍കലൈക്കൊണ്ട ആരാഞ്ഞു
60.കൊല്ലക്കടവരാക വുമിന്നുകരാത്തുക്കുക് കാരാളരാക നിരൈറ്റാര്‍ അഞ്ചു വണണമു
61.൦മണിക്കിരാമമു [.] ഇവരുളി രണ്ടു തലൈയാരുന്കുടി ചെയ്വതെയ് ക
62.രുമാക വുമിന്നകരങ്കണ്ട് നീരറ്റമാരുവാന്‍ സപിരീശോ* മുന്നം പള്ളി
63.യാര്‍ പെറ്റുടൈയ വാരക്കോലും പഞ്ച്ക്കണ്ടിയും   മനൈവാന്‍ സപീരീ ശോ* നെ
64.റത്ത് നിരൈക്കൂലി പള്ളിക്കു കുടുക്കക്കടവര്‍ ഇതുവും  അട്ടിപ്പ് 
65.പെറാകക് കുടുത്തെന്‍[.] ഉലകത്ത് ചന്തിരാതിത്തിയരും ഒള്ള നാളെല്ലം

പരിഭാഷ
കൊടുത്ത അവകാശങ്ങള്‍ അരുപതി ലൊന്നു ചുങ്കം കള്ളിന് വരവ് ചുങ്കവും അഴിവ് ചുങ്കവുമൊഴിവാക്കി ഇവര്‍ വാങ്ങുന്ന അടിമയ്ക്ക് ആള്‍ക്കാശു കൊള്ളാന്‍ പാടില്ല.വണ്ടികള്‍ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും എട്ടു കാശ് കൊള്ളണം .തോണികള്‍ ചെറുതിനും വലുതിനും പോക്കിനും വരവിലും നാല് കാശുകൊള്ളണം .ചുങ്കമുള്ള ചരക്കിന്‌ ചുങ്കം ചുമത്തുമ്പോള്‍ ഇവരെയും കൂട്ടണം .ചരക്കു വിലയിടുന്നടത്തും മറ്റുമുള്ള സ്വാമികാര്യം* ഇതും ഇവരെയും കൂട്ടിയെ ചെയ്യാവൂ .അന്നന്ന് പിരിയുന്ന ചുങ്കം അഞ്ചു വണ്ണവും  മണിക്കിരാമമും  കൂടി സൂക്ഷിച്ചു വക്കണം. നാലുവാതിലകത്ത് ഭൂമി വില്‍ക്കയോ കാരാന്മയ്ക്ക് കൊടുക്കയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ രാജാവിനുള്ള പത്തിലൊന്ന് രാജാവും പതിയുടെ പത്തിലൊന്ന് അഞ്ചു വണ്ണവും മണിക്കിരാമമും കൊള്ളണം .
കൊയിലധികാരികള്‍ വിയരാഗവ തേവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഇരുന്നരുളി അയ്യനടികള്‍ തിരുവടിയും പ്രകൃതിയും അധികാരരും അരുനൂറ്റവരും പുന്നതലപ്പതിയും പൂളക്കൂടപ്പതിയും കൂടിയിരുന്നു ഇവര്‍ക്ക് മംഗല്യത്തിനു ആനപ്പുറത്ത് മണ്ണ് നീര്‍ മുതലായ എഴുപത്തിരണ്ട് അവകാശങ്ങളും വെച്ച് കൊടുത്തു .ഉലകും ചന്ദ്രാദിത്യരും ഉള്ള നാളെല്ലാം അഞ്ചു വണ്ണവും മണിക്കിരാമമും ഈ ചെപ്പേട്ടില്‍ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് .ഇവര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്യായമുണ്ടായാല്‍ ചുങ്കവും തുലാക്കൂലിയും മുടക്കിയും അന്യായം മുടക്കിയും അന്യായം തീര്ത്ത് കൊള്ളാന്‍ കടപ്പെട്ടവരാണ് തങ്ങള്‍ക്കു പിഴ പറ്റിയാല്‍ തങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷിപ്പാന്‍ കടപ്പെട്ടവരായി അഞ്ചു വണ്ണവും മണിക്കിരാമമും ഈ നഗരത്തിനു  കാരാളരായി ഉദകപൂര്‍വ്വം ദാനം വാങ്ങി. ഈ രണ്ടു തലയാരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ തീര്‍പ്പ് .ഈ നഗരം ഉണ്ടാക്കി ഉദകപൂര്‍വ്വം ദാനമേറ്റമരുവാന്‍  സപരീശോ പള്ളിക്കാര്‍ മുന്പിനാലെ നേടിയ വാരക്കോലും പഞ്ച്ക്കണ്ടിയും മനൈവാന്‍ സപീരീശോ കൈകാര്യം ചെയ്തു നിറക്കൂലി പള്ളിക്ക് കൊടുക്കണം .ഇത് [ഞാന്‍] അട്ടിപ്പേറായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .ഉലകും ചന്ദ്രാതിത്യരും

ഏട് 4 പുറം 1
66.മേവ്വകൈപ്പട്ട യിരൈയുന്തരിസാ*പ്പള്ളിയാര്‍ക്ക് വിടൂ
67.പെറാകച് ചെപ്പുപ്പത്തിര ഞ്ചേയൂട്ടി ക്കുടുത്തെന്‍[.] ഇ
68.വ്വീഴവര്‍ തം വണ്ടി കുണന്തന്കാടിയിലും മതിലിലും വിയാകരിക്കപ്പെരുവര്‍ [.] വ
69.ന്ണാനും വന്തങ്ങാടിയിലും മതിലിലും വന്തു തന്‍ പണി
70.ചെയ്തുകൊള്ളപ്പെറുന്‍[.]തീയമാല്വാനും മതിനായകാനും മറ്റും
71.മേവ്വകൈപ്പട്ടാരും മെപ്പിഴൈ ചൊല്ലിയും
72.ളൈത്തടുമാറപ്പെറാര്‍[.] ഇവകളൈപ്പിഴൈചെയ്യിലും
73.പ്ലിയാരൈയ് ആരാന്തുകൊള്ളപ്പെരുവര്‍[.] ഉലകുഞ്ചന്തിരാ
പരിഭാഷ
ഉള്ള നാളെല്ലാം എല്ലാ  വിധ നികുതിയും തരിസാപ്പള്ളിയാര്‍ക്ക് അട്ടിപ്പേറായി [ഞാന്‍] ചെപ്പേട്ടിലെഴുതിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .ഈ ഈഴവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങാടിയിലും മതില്‍ക്കകത്തും പെരുമാറാം .വന്നാനും അങ്ങാടിയിലും മതില്‍ക്കകത്തും വന്നു തന്റെ പനിയെടുക്കാം .ഇവര്‍ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്താലും പള്ളിക്കാര്‍ക്ക് തന്നെ അത് അന്വേഷിക്കാം .ഉളകും ചന്ദ്രാ
എടു 4  പുറം 2
74.തിത്തരും ഉള്ള നാളൈല്ലാജ് ചെപ്പുപ്പത്തിരത്തി
75.ല്‍ പട്ട പരിതു വിടപെറു അട്ടിപ്പെറാക അട
76.ടി ക്കുടുത്തെന്‍[.] ഇപ്പരിതു വിടപെറു അട്ടിപ്പെറാക
77.അയ്യനടികതിരുവടിയാല്‍ തരിസാ *പ്പള്ളിക്ക് അട്ടുവി
78.ത്തുകുടുത്താനമരുവാന്‍  സപിരീശോ *[.] ഇത് കാത്ത്തിലക്കില
79.ക്കിക്കുമ്മവര്‍ക്കുത് തെവരെയനുക്കി രാമന്ചെയ്വാരാക അ
80യ്യനെഴുത്ത് # വെള്‍കുലച്ചുന്തരനുക്കുമോക്കും # വിചൈ....
*ഗ്രന്താകഷരം
# പൂര്‍ണ്ണ വിരാമാമോ ഒപ്പോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം

പരിഭാഷ


ത്യരും  ഉള്ള നാളെല്ലാം ചെപ്പെട്ടില്‍ പെട്ടവണ്ണം അവകാശങ്ങള്‍ അട്ടിപ്പേറായി [ഞാന്‍} ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു .ഈവിധം  അവകാശങ്ങള്‍  മരുവാന്‍  സപിരീശോ തരിസാപ്പള്ളിക്ക് ദാനമായി കൊടുപ്പിച്ചു .ഇത് കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നവരേ തേവര്‍ അനുഗ്രഹിക്കും .അയ്യന്‍ അഴുത്ത് .വെള്കുലസുന്ദരന്‍ വിജയ .....
(കുഫിക് ലിപിയിലുള്ള അറബി പേരുകള്‍
ഹീബ്രു-പേര്‍ഷ്യന്‍ പേരുകള്‍
ഇവ ഈ ലേഖകന്‍  ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു .
അവ യതാര്ത്ഥ ചെമ്പു പട്ടയ ഭാഗമല്ല.
അവയില്‍ ആന ചിന്ഹം കാണുന്നില്ല .രണ്ടു വശവും സാക്ഷി പട്ടിക .ഓല വലിപ്പം വ്യത്യാസം എന്നിവ കാണുക )
പകരം പെറോയുടെ  ആനമുദ്ര ഉള്ള നാടന്‍ സാക്ഷിപ്പട്ടിക (ഒരു വശം മാത്രം) കാണുക

നാടന്‍ സാക്ഷിപ്പട്ടിക
(വിജയ) -------------------നാരായണന്‍,ഇതിരാക്ഷി ഒടിയ കണ്ണന്‍ നന്ദനന്‍, മദിനേയ വിനയ ദിനന്‍, കണ്ണ നന്ദനന്‍, നലതിരിഞ്ഞ്തിരിയന്‍, കാമന്‍ കണ്ണന്‍, ചേന്നന്‍ കണ്ണന്‍, കണ്ടന്‍ ചേരന്‍, യാകൊണ്ടയന്‍ ,കനവാടി അതിതെയനന്‍
ആന മുദ്ര
മുരുകന്‍ ചാത്തന്‍,പുലക്കുടി തനയന്‍ , പുന്നത്തലക്കൊടി ഉദയനന്‍ കണ്ണന്‍ ,പുന്നത്തലക്കൊരനായ കൊമരന്‍ കണ്ണന്‍,സംബോധി വീരയന്‍
(ആങ്കില്‍ ഡ്യൂ പെറോ( Anquttil Du Peron) തയ്യാറാക്കിയ  സെന്ടാ അവസ്ഥ (Zenda Avesta) എന്നകൃതിയില്‍ നിന്നും ) 


Monday, 28 September 2015

ഡോ.ശൂരനാട് രാജശേഖരന്‍ എഴുതിവച്ച ആനമണ്ടത്തരം

ഡോ.ശൂരനാട് രാജശേഖരന്‍ എഴുതിവച്ച ആനമണ്ടത്തരം
================================================== 
തന്റെ പിതൃവ്യന്‍ ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള എന്ന ബഹുമുഖ പണ്ഡിതന്റെ ജീവചരിത്രം പ്രബന്ധ രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി പി.എച് .ഡി നേടിയ ഡോ.ശൂരനാട് രാജശേഖരന്‍ തയ്യാറാക്കിയ “ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള-അറിവിന്റെ പ്രകാശ ഗോപുരം” എന്ന ജീവചരിത്രം (കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്ടി ട്യൂട്ട് 2011)താല്പ്പര്യപൂര്വ്വം വായിച്ചു.
”മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചു എഴുതിയ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം എന്ന് തുളസീവനം ആര്‍ .രാമച്ചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ വാക്യം പുറം പേജില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള എന്ന പണ്ഡിതനെ അടുത്തറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം .ലളിതമായ ശൈലി.
പക്ഷേ ഒരു വാചകം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു പേജ് 76 കാണുക .ആനമണ്ടത്തരം.
കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള സാര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍, രാജശേഖരന്റെ ചെവി പൊന്നാക്കുമായിരുന്നു .
വാക്യം ഇതാ:

“ഭാസ്കര രവിവര്മ്മ ജൂതന്മാര്ക്കും സ്ഥാണുരവി വര്മ്മ
 “സെന്റ്‌ തെരീസ്സാപ്പള്ളി”യ്ക്കും 
വീര രാഘവച്ചക്രവര്ത്തി കൃസ്ത്യാനികള്ക്കും 
നല്കിയിട്ടുള്ള മൂന്നു ശാസന ങ്ങള്‍ കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള “ചികഞ്ഞെടുത്ത്..."

 എന്ന് സഹോദര പുത്രന്‍ എഴുതുന്നു . 
ഏ.ഡി 849 കാലത്ത് കൊച്ചു ത്രേസ്യയും വലിയ ത്രേസ്യയും പുന്യവതികള്‍(സെയിന്റ് ) ആയീട്ടില്ല , ജനിച്ചു പോലുമില്ല എന്ന് കുഞ്ഞന്പി്ള്ള സാറിനറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം .
എന്നാല്‍ പാവം രാജശേഖരന്‍ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല .
കഷ്ടം .
ശൂരനാടിന്റെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ കൊല്ലത്തെ (പഴയകാല "കുരക്കേണി" കൊല്ലം ) തേവള്ളി 
(തേവര്‍-പള്ളി ) ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പള്ളി –തരുസാപ്പള്ളി- ജൈനപ്പള്ളി ആയിരുന്നു.
അതിനു പുന്യവതികളുമായി (സെയിന്റ-St.) ബന്ധമില്ല.
ഏതെങ്കിലും കോട്ടയം-കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അച്ചായനോ
അമ്മാമ്മയോ തെട്ടിദ്ധരിപ്പിച്ചതാവും കൊച്ചു ശൂരനാടനെ .

Sunday, 27 September 2015

തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയം (ഏ.ഡി.849) Text

തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയം (ഏ.ഡി.849)
                                                =======================
എട് 1  അകവശം
         (പുറവശം എഴുത്തില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക)

         1.കൊത്താണൂ ഇരവിക്കുത്തന്‍ പലനൂറായിരത്താണ്ടും മറുകുതലൈ   
            2.  ച്ചിറന്തടിപ്പടുത്താളാ നിന്റയാണ്ടുല്‍ചെല്ലാനിന്റ യാ
           3. ണ്ടിന്തു[.] ഇവ്വാണ്ട് വേണാട് വാഴ്കിന്റ അയ്യനടിതിരുവടിയും 
4. മതികാരരും പിരകിരുതിയും [മനിക്കിരാമമും മൈഞ്ചു വണ്ണവും പുന്നൈത്ത
5. ലൈപ്പതിയും മുല്വൈത്തുക് കുരക്കെനികൊല്ലത്ത് എശോടാ* തപിരായി ചെ
6.  യ്വിത്ത തരു*സാപ്പള്ളിക്കു ഐയ്യനടികതിരുവടി കുടുത്ത വിടുപെറാവതൂ [ ]നാ  
7. ലുകുടിഈഴവരുംമക്കുടിക്കെറും മിഴക്കൈയ്യരും മിവകള്‍പന്നിരുവ    
8. രുമൊരു വണനാരക്കുടിയും മിവ്വനൈവര്‍ക്കുന്ത ലൈക്കാണവും മെണിക്കാണമും     
9.നൈ മേയ്പ്പാന്‍ കൊള്ള്മിരൈയുനജ് ചാന്റാന്‍ മാട്ടുമെനിപ്പൊന്നും പൊലിപ്പൊന്നു   
10. മ്   മിരവ് ചൊരുഗ് കുടനാഴിയും മിവ്വ നൈത്തുംഗ് കൊള്ളപ്പെരാര്‍[ ] വാരക്കോ
11.  ... കപ്പാനും പൈന്ചക്കണ്ടിയുംമുന്നം പെറ്റുടയന നാനും വിടു   
12.  പേറാക അട്ടിക്കുടുത്ത [ ]നിന്നാലുകുടി ഈഴവരും മോരുകുടി വണണാരു [മ} ......................................................(2)

മലയാള പരിഭാഷ
സ്വസ്തി ശ്രീ സ്ഥാണുരവിവര്‍മ്മപ്പെരുമാള്‍ മാറ്റാന്മാരെ വെന്നു കീഴൊതുക്കി പലനൂറായിരത്താണ്ടും വാഴാനുള്ളതില്‍ അന്ചാമാണ്ട് ഈയാണ്ട്‌ വേണാട് വാഴുന്ന അയ്യനടികള്‍ തിരുവടിയും അധികാരരും പ്രകൃതിയും മണിഗ്രാമവും അഞ്ചു വണ്ണവും മേനിപ്പോന്നും പുന്നത്തലപ്പതിയും കൂടിയിരുന്നു കുരക്കേണി കൊല്ലത്ത് എശോദാതാ പിരായി പണിയിച്ച തരിസാപ്പള്ളിക്ക് അയ്യനടികള്‍ തിരുവടി കൊടുത്ത ദാനം .നാലുകുടി ഈഴവരും ആ കുടികളില്‍ എട്ടു ഈഴക്കയ്യരും കൂടി പന്ത്രണ്ടു പേരും ഒരു വണനാര്‍ക്കുടിയും. ഇവരാരോടും തളക്കാണവും ഏണിക്കാണവും വീട് മേയാനുള്ള പിരിവും ചാന്നാന്‍ മെട്ടു മേനിപ്പോന്നും പൊലിപ്പൊന്നും  ഇരവുചോറും കുടനാഴിയും ഈ യാതൊന്നും കൊള്ളാന്‍ പാടില്ല .മുന്‍പേ നേടിയ വാരക്കോലും പന്ച്ചക്കണ്ടിയും ഞാനും (വീണ്ടും) വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .  
                                                                      ഏട് 2  പുറം 1
----------------------------------------
13. ഇരണ്ടുകുടി എരുവിയരും ഒരുകുടി തച്ചരുമാളടയ  പൂമിക്ക്കാരാ
14.ഴര്‍ നാലുകുടി വെള്ളാളരും ഇവ്വനവരു(ന്) തേവര്‍ക്കു നടുവന
15. ട്ടൂ ഇടുവന ഇട്ടു പള്ളിക്കു എണ്ണക്കും മറ്റും ‍വേ
16.ണ്ടുഞകടന്കുറവ് വരാതൈ ചെയ്യക്കടവരാക ചമച്ചു ഇ
17. ന്നകരം കണ്ടു നീരെറ്റമരുവാന്‍ സപീരീശോ ചെയ്വിച്ച തരി
18.സാ*പ്പള്ളിക്ക് കുടുത്ത പൂമി*യാവിത് {.}കൊയിലതികാരികള്‍ വിയരാകന്‍
19.തെവര്‍ ഉടപ[ട ഇ]രുന്തരുളിപ് പിടി നടത്തി നീര്ത്തുള്ളിയോടു കു
20. ട അ[യ്യനടികള്‍] തിരുവടിയും ഇളന്കൂര് വാഴിന്റ രാമ* തിരു
21.വടിയും [അതി]കാരരും പ്രകൃതി*യും അറുനൂറ്റവരും  പുന്നൈത്തലൈ
22.പതിയും പു[ലൈ]ക്കുടിപ്പതിയും ഉള്‍പ്പട വച്ച് [. ]ഇപ്പൂമിക്കെ
23.ല്ലൈ കിഴക്ക് വയല്ക്കാടെയെല്ലൈ യാകുവുനഗ് കൊയിലുമുട്പടത് തെ
24.ന്‍കിഴക്കു ചിറവാതുക്കല്‍ മതിലൈയെല്ലൈയാകവും പടിഞ്ഞ്ഞ്ഞായി
25.റു കടലൈയെല്ലൈയാകവും വടക്കുത് തോരണത്തോട്ടമെയെല്ലൈയാ
മലയാള പരിഭാഷ
---------------------------------
ഈ നാല് കുടി ഈഴവരും ഒരു കുടി വണ്ണാരും രണ്ടു കുടി എരുവിയരും ഒരു കുടി തച്ചരും ആളടിമകളടക്കം ഭൂമിക്കു കാരാളരായ നാല് കുടി വെള്ളാളരും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി തേവര്‍ക്ക്  നടെണ്ടത് നട്ടും  കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തും പള്ളിയ്ക്ക് എണ്ണക്കും മറ്റും വേണ്ടുന്ന ചുമതല  വീഴ്ച വരാതെ ചെയ്യാന്‍ കടപ്പെട്ടവരായി ഏര്പ്പാടാക്കി ഈ നഗരം ഉണ്ടാക്കി ഉദകപൂര്‍വ്വം ദാനമെറ്റമരുവാന്‍ സ്പീരീശോ പണിയിച്ച പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത ഭൂമിയാണിത് .കൊയിലധികാരികള്‍ വിയരാകന്‍ തേവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ പിടി നടത്തി അയ്യനടികല്തിരുവടിയും ഇളങ്കൂര് വാഴുന്ന രാമതിരുവടിയും അതികാരരും പ്രകൃതിയും അരുനൂറ്റവരും പുന്നത്തലപ്പതിയും പൂളകൂടിപ്പതിയും ഉള്‍പ്പടെ  ഉദകപൂര്‍വ്വം വെച്ചു .
ഈ ഭൂമിക്കു അതിര് :കിഴക്ക് വയല്ക്കാട്,തെക്കുകിഴക്ക്‌ കോവിലകമുല്‍പ്പടെ................................................3
ഏട് 3  പുറം 2